97 – Kadir

       Kadir suresi, Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve “azamet ve şeref” anlamlarına gelen “Kadir” kelimesinden almıştır.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Şüphesiz, Biz o (Kur’an)’ı Kadir gecesinde indirmeye başladık.

       Ayette geçen “Biz” zamiri ilahi kelamın inişine meleklerin katılımını, yani vahyin muhataba dolaylı iletildiğini gösterir. “İnzal” kelimesi ise, yağmurda olduğu gibi bir yasaya bağlı olarak indirme vurgusu taşır.

       2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
       3. Kadir gecesi (Kur’an’ın o gecede inmeye başlamasıyla) bin aydan daha hayırlıdır/bereketlidir.

       Ayette geçen “bin” rakamı çokluktan kinayedir. Ayla beraber kullanıldığında daha çok, daha derin, daha bereketli anlamı ifade eder. Dolaysıyla “bin aydan daha hayırlı” cümlesinde miktardan değil, derinlikten, değerden, bereketten bahsedilmektedir. Ayrıca o gecenin değeri inmeye başlayan vahye işaret etmektedir. Yani değerli olan gece değil, gecede inmeye başlayan ilahi kelamdır. Demek ki Kadir gecesi bir günah temizleme gecesi değildir. İnsanlar bu gecede günahlarını nasıl temizleyeceklerini değil, Kur’an’la hayatlarını nasıl inşa edeceklerini düşünmelidir.

       4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle (hayatın her alanına dair) her bir iş için bölük bölük inerler. Bkz. 44/4
       5. (Melekler) o gece, fecrin doğuşuna (Hakikatin tecelli ettiği kaynağa dönünceye) kadar barışın, esenliğin, huzurun, bağışlanmanın formüllerini getirirler.