87 – A’la

       A’lâ suresi, Mekke döneminde inmiş olup 19 ayettir. Sure adını, birinci ayette geçen, “en yüce” anlamına gelen ve Allah’ı niteleyen “A’lâ” kelimesinden almıştır. Sûrede bütün tabiat olaylarını gerçekleştiren Allah’ın yasalarına uygun olarak hareket edilmesi, vahyin peygambere okutulması ve unutmamasının sağlanması ve Hz. Peygamberin tebliğ görevi anlatılıyor. Tebliğ sırasında insanların takındıkları tavırlara ve bunun ebedî hayattaki sonuçlarına değiniliyor. Vahye karşı gelerek kötülük işleyenlerin akıbetlerinin kötü olacağı, Allah’la birlikteliği hayatın gerçeği haline getirerek O’na kulluğu tercih edenlerin ise kurtuluşa ereceği anlatılıyor.

       Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
       1. Yüce Rabbinin yasalarına uygun olarak hareket et!
       2. O ki, (her şeyi) yarattı ve (insana) yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi.
       3. Ve O ki (her şeyin) miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.
       4. O ki, tüm bitki örtüsünü çıkardı.
       5. Sonra da onu (çürütüp) sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi. Bkz. 25/2, 54/49, 55/7
       6. (İnsanların hidayeti için Kur’an’ı kalbine yerleştirip) sana okutacağız ve (okuduklarından hiçbirini) unutmayacaksın!
       7. Ancak Allah’ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü (yalnız) O’dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (hikmetine binaen ondan) gizli olanları bilen.

       Yani “Allah dilediği taktirde bazı mesajları peygamberine unutturuyor ki bu da bir anlamda nesh oluyor. Nitekim; “Biz yürürlükten kaldırdığımız veya unutturduğumuz herhangi bir mesajı mutlaka daha iyisi veya benzeri ile değiştiririz. Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?” (Bakara 2/106) buyrulmaktadır.

       8. Biz, (böylece nihai) huzura ve rahatlığa giden yolu senin için kolaylaştıracağız.
       9. O halde, sen, öğüt verip hatırlatmanın fayda vereceği her durumda öğüt ver ve hatırlat!
       10. (Bil ki;) Allah’a karşı derin saygı duyarak O’ndan sakınan öğüt alacaktır.
       11. Ama asi ve kötü olan ondan kaçacaktır.
       12. O en büyük ateşe atılacak
       13. Sonra orada ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Bkz. 4/56, 20/74
       14. (Manevi kirlerden) arınma gayreti içinde olanlar kurtuluşa erecektir.
       15. Rabbinin adını anan (O’nunla birlikteliği hayatın gerçeği haline getiren) ve O’na kulluk eden kimse de (kuşkusuz kurtuluşa erecektir).
       16. Fakat (buna rağmen) sizler (sadece) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
       17. Oysa ahiret (hayatı), hem çok daha hayırlı hem de devamlıdır.
       18. Kuşkusuz (bütün) bu (öğütler) önceki sahifelerde/vahiylerde bildirilmiş (evrensel mesaj)ların aynısıdır.
       19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde de (dile getirilen mesajlardır).